1. Generelt
Ved kjøp av varer og tjenester fra Lierne Viltforedling AS gjelder norsk kjøpsrett med de presiseringer som framkommer nedenfor.

2. Mangler
Kjøper har plikt til å undersøke varen straks den er levert. Dersom kjøper oppdager mangel ved varen, skal han umiddelbart reklamere overfor selger. Mangler vurderes, rettes og erstattes i henhold til kjøpslovens bestemmelser.

3. Erstatningsansvar
Selgers økonomiske ansvar overfor kjøper for tap som måtte følge av forsinket levering, samt feil og mangler ved varen, er begrenset oppad til den avtalte kjøpesum.

4. Forsinket betaling
Ved overskridelser av betalingsfristen, blir kjøper belastet med gjeldende morarente.

5.    Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

6. Tvist
Dersom det oppstår  tvist i forlengelsen av inngått kjøpsavtale er Namdal Tingrett rett verneting. Tvisten skal løses som voldgiftssak i henhold til tvistemålslovens kapittel 32.